Tuesday, 15 May 2012

Rolie Polie


Rolie Polie Rolie Polie, up-up-up


Rolie Polie Rolie Polie, down-down-down


Rolie Polie Rolie Polie, clap-clap-clap


Rolie Polie Rolie Polie, hands behind your back


sh sh sh sh sh sh